SSL

SSL (Secure Socket Layer) คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดย Certificates Authority ที่เป็นการรับรองมาตรฐานให้กับเว็บไซต์ต่างๆ การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ โดยระบบ SSL จะทำให้การ รับ – ส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลบัตรเครดิต, Password และรหัสผ่านต่างๆ ไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกขโมยได้  ทาง ISSP จึงเสนอทางเลือก SSL ที่หลากหลายให้เลือกสรร ทำไมต้องใช้  SSL Certificate เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL และ/หรือ TLSเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความปลอดภัยให้ทั้งเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งระบบSSL และ/หรือ TLS จะทําให้การรับ-ส่งข้อมูลสําคัญต้องมีการออก Password หรือรหัสผ่านต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิต   เพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น จะดีกว่าถ้าเว็บไซต์ของคุณมีเครื่องหมาย Trust Site Seal ของผู้ออกใบรับรอง SSL บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น  …