SAP Business One หรือ SAP B1

เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ถูกพัฒนาโดย SAP ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบภายในองค์กรมานานกว่า 45 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP B1 นี้มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจ
ใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP B1 เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) การบันทึกบัญชี (Accounting) แบบโปร่งใสและในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ SAP B1 เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
เข้าด้วยกัน มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายและช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP B1 ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ SAP B1 ยังสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ราคาไม่แพง ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อดูแลระบบ และบริษัท ISSP
สามารถพัฒนาได้ทั้ง Public Cloud หรือ Private Cloud (On IDC หรือ On Premise)

ระบบ ISSP SAP B1 Standard FIN Pack เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

 • ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ต้องการระบบที่สามารถขยายใช้ส่วนอื่นๆ (Modules) ได้ เมื่อธุรกิจมีการเจริญเติบโตมากขึ้น
 • ต้องการระบบที่ได้มาตรฐานใช้งานง่ายและพร้อมใช้งาน
 • ธุรกิจที่ต้องการความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ระบบ ISSP SAP B1 Standard FIN Pack คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร

 • ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ (Administration)
 • ระบบการจัดการ ลูกหนี้ /  เจ้าหนี้  (Business Partner)
 • ระบบการจัดการด้านบัญชีและการเงิน (Accouting)
 • ระบบการจัดการรับชำระเงิน และจ่ายเงินให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Banking)

ทำการติดตั้งค่าต่างๆ (Setup/Configuration) ที่จำเป็นไว้ให้เรียบร้อย และ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

 • ผังบัญชี (Chart of Account)
 • ธนาคาร และบัญชีของแต่ละธนาคาร
 • สกุลของเงินที่ใช้ (Thai Baht), อัตราภาษีซื้อ และ ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุลคล และบุลคลธรรมดา
 • ระบบคลังสินค้าได้หลายคลังสินค้า (Warehouse) คลังสินค้าดี / สินค้าเสีย ถ้าต้องการเพิ่มเติมก็สามารถทำได้
 • ระบบการคำนวณสินค้าต้นทุน (FIFO) และสินค้าคงเหลือสิ้นงวด (Perpetual) ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำได้
 • ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • การซื้อ และการขาย ลงบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อะไร/อย่างไร

คุณสมบัติของ SAP Business One หรือ SAP B1

สามารถใช้งานในฟังชั่นต่างๆ ของระบบบัญชีและการเงินได้ ทุกฟังชั่น เช่น

 • บันทึกรายการที่เกิดขึ้นแต่ละวัน (Journal Entry)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนแล้วนำมาโพสต์ทีหลัง (Journal Voucher)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนเป็นเปอร์เซนต์ แล้วนำมาโพสต์ทีหลัง(Posting Template)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนแล้วนำมาโพสต์ทีหลังตามวันที่กำหนด (Recurring Posting)
 • การปิดบัญชี สิ้นงวด (เดือน/ไตรมาส/ปี)
 • การรับและจ่ายเงิน เป็นเงินสด เช็ค การบันทึกรายละเอียดของธนาคาร
 • สามารถบันทึกบัญชี ใช้วันที่ย้อนหล้งได้ (ข้ามเดือน) เช่น วันที่บันทึกบัญชีหรือ วันที่ของเอกสาร แต่ต้องให้ ผู้มีสิทธิ์ (Administrator) ในการเปิดให้ทำได้เท่านั้น
 • การบันทึกบัญชี  ด้าน Debit และ Credit จะสมดุลกันเสมอเนื่องจาก ระบบจะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่สมดุลระบบจะไม่ยอมให้บันทึก
 • มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด ของ ระบบต่างๆ  (Sales, Purchasing, Inventory และ Financial Modules) ในลักษณะ on-line และ Realtime (Fully system integration)
 • มีคำสั่งสอบถามและขอความช่วยเหลือ (Query) ฝังอยู่ในระบบ ให้กับ users ใช้งานได้สะดวกมาก ในการที่จะดูข้อมูล ทำรายงานต่างๆเพิ่มเติมตามที่ต้องการ
 • รายงานต่างๆ สามารถ Download ลง Excel/PDF/Word ได้ และส่งรายงานหรือเอกสารทางเมล์ (Mail) ได้ด้วย
 • สามารถดูความสัมพันธ์ของเอกสาร (Document Relationship) ได้ และได้หลายมุมมอง เช่น หลังจากทำ Sales Order แล้ว ขณะนี้ เอกสารใบนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว ออก Invoice หรือจ่ายเงินหรือยัง ,,,,, เป็นต้น
 • ระบบใช้โปรเกรม Crystal Report ในการทำรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ง่ายและใช้กันทั่วไป
 • นอกจากปิดบัญชีเร็วขึ้นแล้ว ยังสามารถปิดบัญชี ประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี กี่ครั้งก็ได้
 • รายงานฐานะการเงิน (ภาษาไทย)
  – งบดุล (Balance Sheet report)
  – งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss report)
  – งบทดลอง (Trial Balance report)
 • รายงานที่ต้องนำส่งกรมสรรพกร (ภาษาไทย)
  – รายงานภาษีขาย
  – รายงานภาษีซื้อ
  – รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3, 53)
  – หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถ้าต้องการขยาย ไปใช้ระบบอื่นๆ (Modules) อย่างเต็มรูปแบบก็สามารถ ขยายได้ง่ายมาก เนื่องจากได้ทำระบบรองรับไว้แล้ว

 • ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Opportinuty)
 • ระบบการจัดการด้านการเงิน(Costing, Budget and Fixed Asset)
 • ระบบการจัดการการขายและการส่งสินค้า(Selling & Account Receivable)
 • ระบบการจัดการซื้อ และการรับสินค้า(Purchasing & Account Payable)
 • ระบบการจัดการวางแผน และการผลิต(MRP and Production)
 • ระบบการจัดการต้นทุนโครงการ(Project Management)
 • ระบบการจัดการให้บริการสินค้าหลังจากการขาย(Servicing)

ระบบ SAB B1 on Cloud (Financial Package) เหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้าง

 • ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลางทั่วๆ ไปที่ต้องการเริ่มต้นด้านระบบบัญชีและการเงินก่อน และจะขยายไปทำระบบอื่นๆ ภายหลังเมื่อเวลาเหมาะสม
 • ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ หรือ Start Up, New Business ที่ต้องการจะเริ่มต้นจากการทำบัญชีหลังจากการขายสินค้า
 • ต้องการระบบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เริ่มต้นที่ 3 Licenses ราคาถูกและชำระค่า License เป็นรายเดือน

ข้อดีของ SAP B1 on Cloud ที่ บริษัท ISSP นำเสนอคืออะไร

 • บริษัท ISSP เป็น Cloud Service Provider รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ กับ บริษัท SAP ประเทศไทยให้บริการ SAP B1 บน Cloud
 • มีระบบ Internet Data Center (IDC) ที่ได้มาตราฐาน ให้บริการมายาวนาน (ประมาณ 18 ปี) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24 x 7)
 • ระดับของ SLA 99.90% ซึ่งเป็นมาตรฐานในการให้บริการ Cloud ในประเทศไทย
 • มีระบบสำรองข้อมูลภายในและนอกสถานที่ (Off-site and DR backup) และ ระบบ Network ที่เชื่อมต่อกัน 3 แห่ง (CAT, Bang-na-Genesis,
  Klubon-Interlink) ในการทำงาน
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องลงทุนในเรื่องของฮาร์ดแวร์
 • มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานโดยเฉพาะ