SAP Business One หรือ SAP B1

เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

SAP ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับองค์กรทุกขนาดมานานกว่า 45 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP B1 นี้ มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP B1 เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) และการบันทึกบัญชี (Accounting) SAP B1 เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเข้าด้วยกัน และฟังก์ชั่นใช้งานง่าย และสามารถช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP B1 ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ SAP B1 ยังสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ราคาไม่แพง ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านไว้ในองค์กรหลายท่านเพื่อดูแลระบบและบริษัท ISSP สามารถพัฒนาได้ทั้ง On Premise หรือ Private Cloud หรือ Public Cloud

Public Cloud

หรือที่เรียกกันว่า SAP Business One on Cloud ผู้ใช้งาน จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกเนื่องจากไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์(เช่น Server และ Storages ต่างๆ) และค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ จะเป็นรายเดือน ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน (Operating Expenditures) และไม่ใช่งบลงทุน (Capital Expenditures)

ระบบงานพื้นฐานของ SAP Business One
SAP Business One มีระบบงานพื้นฐานที่ครอบคลุมการทำงานขององค์กร อาทิเช่น

 • ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ (Administration)
 • ระบบการจัดการข้อมูลลูกหนี้/เจ้าหนี้ (Business Partner)
 • ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Opportunity)
 • ระบบการจัดการขาย และการส่งสินค้า (Selling and Account Receivable)
 • ระบบการจัดการการซื้อ และการรับสินค้า (Purchasing and Account Payable)
 • ระบบการจัดการรับชำระเงิน และจ่ายเงินให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Banking)
 • ระบบการจัดการด้านบัญชีและ การเงิน (Financial, Costing, Budget, Fixed Asset)
 • ระบบการขัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse and Inventory Management)
 • ระบบการจัดการวางแผน และการผลิต (MRP and Production)
 • ระบบการจัดการต้นทุนโครงการต่างๆ (Project Management)
 • ระบบการจัดการให้บริการสินค้าหลังการขาย (Servicing)
 • ระบบการจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Profile)

คุณสมบัติเด่นของ SAP Business One หรือ SAP B1

 • เป็นระบบที่ได้มาตราฐานสากล ในเรื่องของ ระบบการทำงาน (Processes) และการบันทึกบัญชี (Accounting) มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากทั่วโลก
 • มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด ( Fully Sytem Integraition )ของระบบต่างๆ  (Sales opportunity, Sales, Purchasing, Inventory, Production MRP, Service, Project Management, Financial และ HR Profile Modules) ในลักษณะ on-line และ Real time
 • มีคำสั่ง สอบถามและขอความช่วยเหลือ (Query) ฝังอยู่ในระบบ ให้กับ users ใช้งานได้สะดวกมาก ในการที่จะดูข้อมูล ทำรายงานต่างๆเพิ่มเติมตามที่ต้องการมีความยืดหยุ่นในการนำมาใช้งาน  เช่น กรณีที่ระบบไม่มีช่อง (Field) ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมบางชนิดตามที่ต้องการ สามารถเพิ่มเติมได้ง่ายมาก (Field/Table) โดยที่ไม่ทำให้ข้อมูลเก่า (Database) และ คำสั่งเก่า (Programs) เลย (User Define Field & User Defile Table)
 • รายงานต่างๆ สามารถ Download ลง Excel/PDF/Word ได้ และส่งรายงานหรือเอกสารทางเมล์ (Mail) ได้ด้วย
 • การเปิด Sales Order หรือ Purchase Order กรณีที่มีรายการใน 1 SO/PO และหรือ ต้องการจะเพิ่มเติม แก้ไข เช่น จำนวนสินค้า หรือ Serial No หรือ Batch no. อาจจะไม่สะดวกในการทำที่หน้าจอของการรับสินค้า หรือจำหน่ายสินค้า ระบบสามารถให้  Export  ลงมาเป็น Excel เพื่อแก้ไขแล้ว Import เข้าไปใหม่ ได้สามารถดูความสัมพันธ์ของเอกสาร (Document Relationship) ได้ และได้หลายมุมมอง เช่น หลังจากทำ Sales Orderแล้ว ขณะนี้ เอกสารใบนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว ออก Invoice หรือจ่ายเงินหรือยัง หรือรายละเอียดอื่นๆ
 • มีการเก็บข้อมูล การบันทึกทุกชนิด ใครทำ ทำเมื่อไร ทำอะไรบ้าง เพื่อเก็บไว้ให้กับการตรวจสอบได้ในภายหลัง
 • ระบบใช้โปรเกรม Crystal Report ในการทำรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ง่ายและใช้กันทั่วไป
 • นอกจากปิดบัญชีเร็วขึ้นแล้ว ยังสามารถปิดบัญชี ประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี กี่ครั้งก็ได้ตามความจำเป็นของระบบงานพื้นฐาน
 • รองรับการทำงานหลายบริษัท(Multi-Company), สาขา(Branches) และหนึ่ง User-Id(License) ในเครือเดียวกัน สามารถทำงานได้มากกว่า 1 บริษัท

SAP Business One หรือ SAP B1 สามารถรองรับ

 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายอัตรา (Multi-Currency)
 • รองรับการทำงานระบบคลังสินค้าได้หลายคลังสินค้า (Multi-Warehouse) ในแต่ละคลังสินค้าสามารถกำหนด Bin-Location, Serial No และ Batches
 • รองรับการทำงานของหน้าต่างๆ (ฟังชั่นในการทำงาน) ในการบันทึกข้อมูลเป็นภาษาไทย
 • รองรับการทำงานของระบบย่อยต่างๆ เช่น Budget/ Costing/ Fixed Asset/ Project Management
 • รองรับการบันทึกบัญชีต้นทุน, บัญชีรายได้ ตามกลุ่มของสินค้า
 • รองรับการรับ/จ่ายเงิน ในกลุ่มของบริษัทที่อยู่ในเครือได้ด้วย
 • รองรับการรับ/จ่ายเงิน ได้หลายประเภท เช่น เช็ค และรายละเอียดของเช็ค, โอนเงินผ่านธนาคาร, เครดิตการ์ด และเงินสด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมธนาคารได้ด้วย, กำหนด Cash Flows และ Bank Reconciliation
 • รองรับการผลิตพร้อมกับสามารถเพิ่มทรัพยากรต่างๆ (เช่น แรงงาน, เครื่องจักร และ อื่นๆ), Make to Order, Purchase to Order
 • รองรับการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ เช่น FIFO, Moving Average Cost, Standard Cost และสามารถแยกเป็นกลุ่มของสินค้าได้
 • รองรับการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือได้ทั้ง ชนิด Perpetual หรือ Periodic
 • รองรับการทำงานในระบบ สินค้าขายฝาก (Consignment)
 • รองรับการทำงาน Alert, Mail ให้ผู้เกี่ยวขัอทราบ
 • รองรับการขออนุมัติ (Approval) ขั้นตอนต่างๆในการ ซื้อสินค้า,ขายสินค้า,รับและจ่ายสินค้าในคลัง, บันทึกสินค้าขาดหรือเกินจากการนับสินค้าในคลังสินค้าการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และ เงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

เหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้าง

อุตสาหกรรมธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ธุรกิจที่เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และพร้อมที่จะขยายการเติบโตขึ้นต้องการระบบที่มีคำสั่งในการใช้งานครบตามที่ต้องการ ใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่น ในการนำมาใช้งาน ขณะเดียวกันก็ได้มาตราฐาน และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ต้องการระบบการทำงานภายใน ที่โปรงใส มีระบบที่ชัดเจน และถูกต้อง ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต้องการระบบการทำงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกัน อย่างมีประสิทธิภาพ (on-line, real time)และผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ข้อดีของ SAP B1 ที่ บริษัท ISSP นำเสนอคืออะไร

 • บริษัท ISSP เป็น Cloud Service Provider รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ กับ บริษัท SAP ประเทศไทยให้บริการ SAP B1 บน Cloud เป็นรายเดียวในขณะนี้
 • มีระบบ Data Center ที่ได้มาตราฐาน ให้บริการมายาวนาน (ประมาณ 15 ปี) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24 x 7), ระดับของ SLA 99.9YOUR TEXT OR IMG HERE0% ซึ่งเป็นมาตรฐานในการให้บริการ Cloud ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • มีระบบสำรองข้อมูล ภายในและนอกสถานที่ (Off-site) และ ระบบ Network ที่เชื่อมต่อกัน 3 แห่ง (CAT, TOT, Interlink) ในการทำงาน
 • พัฒนาให้ได้ทั้ง  ระบบ Public Cloud หรือ Private Cloud ตามความต้องการของลูกค้า
 • มีทีมงานที่แข็งแกร่งในเรื่องของ ระบบงาน และ การบริหารและการจัดการ