ISSP ให้ความสำคัญในการเลือกสรรเทคโนโลยีและระบบที่นำมาใช้ในการให้บริการ
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด