MPLS

MPLS เครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่มีการรับรองคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัยในการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะได้ โดยเทคโนโลยีนี้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ทุกเวลา MPLS (Multiprotocol Label Switching) จึงเป็นการรับ-ส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย IP Protocol ที่เชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ไปยังสาขา หรือระหว่างสาขาด้วยกันเอง ด้วยเทคโนโลยี MPLS ที่มีความเร็วสูง เพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพเทียบเท่าสายวงจรเช่า แบบ Leased Line มีความเร็วตั้งแต่ 64 K ขึ้นไป เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเสถียรภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง คุณสมบัติของบริการ เสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงในการรับ-ส่งข้อมูล มีทั้งแบบ MPLS point to point (VLL) เชื่อมต่อระหว่างสาขา และ MPLS point to multipoint (VPN) เชื่อมต่อหลายๆ สาขา การออกแบบและฐานโครงสร้างที่เรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา มีความมั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกับ Leased Line…