โดเมนเนมไทย


.co.th

ธุรกิจ.ไทยสำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจหรือผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.01 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.09 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น) [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ]
ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) [ Thai ]
ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้ชื่อบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน [ English ]
ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายการค้าร่วม/เครื่องหมายรับรองต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน [ English ]

 


.or.th

.องค์กร.ไทยสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนเช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์พรรคการเมือง สถานทูตหอการค้าชมรมหรือโครงการเพื่อสังคม เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสาร PDF

.net.th

.เน็ต.ไทยสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตัวอย่างเอกสาร PDF

 


.ac.th

.ศึกษา.ไทยสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน [ Thai ] [ English ]
ตัวอย่าง หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา [ Thai ] [ English ]

.go.th

.รัฐบาล.ไทยสำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
(โดยชื่อโดเมนต้องสอดคล้องกับ”หลักการตั้งชื่อโดเมน”และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้นๆ)
มติการประชุมคณะรัฐมนตรี [ Thai ]
ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO)
ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

.in.th

.ไทยสำหรับองค์กรหรือบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

.mi.th

.ทหาร.ไทยสำหรับหน่วยงานทางทหาร
ตัวอย่างเอกสาร PDF