Data Center&Internet Connectivity

บริการอินเตอร์เน็ตองค์กร และอินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
ช่วยลดภาระการลงทุน พื้นที่ระบบและบุคลากรผู้ให้บริการสามารถไว้วางใจได้

Internet Data Center

Leased Line

Fiber Optic

Fiber Optic

Fiber Optic บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เป็นสื่อสัญญาณที่ดีที่สุด…

รายละเอียดเพิ่มเติม

MPLS

MPLS

MPLS เครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่มีการรับรองคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัยในการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะได้ โดยเทคโนโลยีนี้…

รายละเอียดเพิ่มเติม