เกี่ยวกับเรา

ISSP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท

บริษัทมุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการ เรียกว่าเป็น Essentials Solution and Service คือมีตั้งแต่ Manage Service, Infrastructure, Internet, Network จนไปถึง Software as a Service ที่ขับเคลื่อนด้วย platform ของ cloud รองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจก้าวไปข้างหน้า เน้น support ลูกค้าในยุค digital ให้สามารถ transform business จาก traditional business ไปเป็น digital business ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะให้บริการผ่าน Professional Solution and Service ทีมี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมด้วยศักยภาพในการให้บริการ เทคโนโลยีหลากหลายเชื่อมโยงกัน อีกทั้งให้คำปรึกษา และช่วยเหลือลูกค้าประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

 

ISSP Executive

“Not seller-buyer but a partner who truly cares for our clients’ success, this is our mindset in delivering our services.”
ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน
Chairperson
“Top solution is necessary but not sufficient, it needs to also be the right one for each of  our clients.”
คุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน
President

Service Milestone

Our Story

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด (ISSP) มุ่งนำเสนอบริการด้านการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง
และขององค์กรได้อย่างเต็มที่ โดยตอบสนองความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยบริการที่ยึดมั่นในประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ประวัติบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด (ISSP) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการอินเตอร์เน็ต
แบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และรายบุคคล โดยมีแนวคิดในการเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเฉพาะด้านในงบประมาณที่ต่างกันไป ซึ่งทาง
บริษัทได้จัดรูปแบบการให้บริการในลักษณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุดโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงตามความต้องการในการใช้งาน

ISSP ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด (Internet Solution & Service Provider Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปี 2544
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการใช้งานต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ โดยได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)

2544: สร้างทีมบริหารเตรียมความพร้อม
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ผู้ก่อการบริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด โดยกลุ่มคุณสุวิทย์ จินดาสงวน และคุณชายันต์ ประวาลปัทม์กุล ลงนามเซ็นสัญญาซื้อหุ้น
บริษัท สยามโกลบอล แอคเซส จำกัด ทั้งหมดจากบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถืออยู่นับจากที่บริษัท สยามโกลบอล แอคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งอย่างเป็นทางการเ
มื่อเดือนกันยายน 2539 ต่อมาคุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการทำตลาดอินเตอร์เน็ต ได้เข้าร่วมทีมบริหาร พร้อมกับได้นำทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมมากมาย ทั้งในด้านการวางระบบเครือข่าย การตลาด การเงิน ฯลฯ เพื่อผเตรียมพร้อมในการบุกทำตลาดในปี 2545

2545: วางระบบเครือข่าย บุกตลาดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สยามโกลบอล แอคเซส จำกัด เป็นบริษัท อินเตอร์เนต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด พร้อมกับการรวมเป็นกลุ่มบริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์(ISSP) เพื่อเน้นการเจาะตลาด และพัฒนาบริการใหม่เพื่อกลุ่มตลาดผู้ใช้รายบุคคล โดยได้เปิดตัวบริการอินเตอร์เน็ตแพ็กเกจภายใต้ชื่อ “e-go internet” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง Brand สร้างฐานสมาชิกและยึดครองส่วนแบ่งตลาดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายโดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพเพื่อรองรับการทำตลาดในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

ย้ายและขยายห้องปฏิบัติการข้อมูล และเครือข่าย (Data & Network Operation Center) จากอาคารสามัคคีประกันภัย ไปที่อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้นการสื่อสารแห่งประเทศไทย
เช่าโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Network) จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกับ IP Network ที่ความเร็ว 8 Mbps เพื่อให้บริการการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศผ่านหมายเลข 1222เพิ่มขนาดช่องสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ จากเดิม 2 Mbps เป็น 10 Mbps และช่องสัญญาณเชื่อมต่อในประเทศจาก 2 Mbps เป็น 1 Gbps วางระบบคู่สายโมเด็มสำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ต ควบคู่ไปกับ IP Network 1222 ลงทุนพัฒนาระบบ Call Center พร้อมตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา

2546: ขยายตลาด ขยายโครงข่าย สร้างพันธมิตร

จากการบุกตลาดผู้ใช้แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต e-go internet เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีฐานสมาชิกเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการขยายฐานลูกค้าของผู้ใช้บริการระดับองค์กร ดังนั้น ISSP
ได้ออกบริการใหม่สู่ตลาดมากมายเพื่อขยายตลาด ได้แก่

– แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตชั่วโมงละ 1 บาทภายใต้ชื่อ “นิลมังกร” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
– บริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน
– บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
– แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ISDN
– ระบบ ShopOnline ที่ผู้ใช้สามารถซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว๊ปไซต์
– อีกทั้งได้ขยายระบบโครงข่ายการให้บริการ โดยขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อต่างประเทศขึ้นจาก 10 Mbps เป็น 28 Mbps ขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อภายในประเทศจาก 1 Gbps
เป็น 2 Gbps และขยายการเชื่อมต่อโครงข่าย IP Network เป็น 68 Mbps รวมทั้งขยายเวลาการให้บริการ Call Center เป็นทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ISSP ยังได้ร่วมทุนกับ
บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในบริษัท คอนเนควัน จำกัด เพื่อให้บริการ Content & Application ต่างๆ ทางโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ “U-nee.com”

2547: เติบโตเต็มที่ รุกตลาดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลาดอินเตอร์เน็ตแพ็คเกจของ ISSP เติบโตเต็มที่โดยมีส่วนแบ่งตลาด 10% มากเป็นอันดับที่ 3 ทั่วประเทศ โดยในปีนี้เองเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ ADSL
ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับราคาต่ำลง ISSP จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย ADSL ออกบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงภายใต้ชื่อ “BB Life” พร้อมกับร่วมทำตลาดกับพันธมิตรผู้ให้บริการโครงข่าย ADSL รายอื่นๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ก็มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโครงข่ายในการทำตลาด ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และได้พัฒนาสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหลักอย่างต่อเนื่อง

ISSP ได้ขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้ขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อต่างประเทศเป็น 100 Mbps ขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อภายในประเทศเป็น 4 Gbps
และขยายช่องสัญญาณเชื่อมต่อโครงข่าย IP Network เป็น 1 Gbps ทำให้ ISSP เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีพนักงานกว่า 200 คน

2548: บุกตลาด ADSL และองค์กร สร้างโซลูชั่นใหม่

ISSP รุกตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยชื่อ “BB Life” โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันได้แก่ Online Contents & Application ควบคู่ไปด้วยผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ
รวมทั้งการรุกตลาดอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กรอย่างเต็มที่ โดยเน้นการสร้างโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตออกสู่ตลาด และทำตลาดโดยตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย
อาทิเช่น ระบบ Anti Virus และ Anti Spam, ระบบ Firewall, ระบบการเร่งความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตแพ็คเกจ ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการร่วมกับสถาบันทางการเงินในการพัฒนาโซลูชั่นในการซื้อและต่ออายุชั่วโมงอินเตอร์เน็ตผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ระบบออนไลน์ การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ และตู้เอทีเอ็ม ฯลฯ โดยในปีนี้ ISSP ได้เพิ่มขนาดวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศจาก 100 Mbps เป็น 165 Mbps เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และองค์กร

2555: ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ คลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมให้บริการ b.cloud

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี (Internet Solution & Service Provider Co., Ltd. หรือ ISSP) ร่วมกับ 8 พันธมิตรระดับเวิลด์คลาส
(CA Technologies, EMC, HP Hewlett-Packard, Singapore Telecommunications, TOT, Trend Micro, VMware) แถลงข่าวเปิดตัวบริการ บีคลาวด์ “b.cloud”
ณ ปาร์คเวนเชอร์ ดิ อีโคเพล็กซ์ ถนนเพลินจิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน บริการ b●cloud คือ บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services) แบบครบวงจร โดยได้รวบรวม
สุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการด้าน cloud computing ระดับพรีเมี่ยมเอาไว้สำหรับให้บริการลูกค้าองค์กร เพื่อให้ลูกค้าองค์กรสามารถปรับระบบไอทีของตนเองเพื่อรองรับการขายตัวของ
ธุรกิจได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยง และที่สำคัญ ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้านการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ประโยชน์ของเทคโนโลยี cloud computing คือ ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี