SAP Business One หรือ SAP B1

เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

SAP ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับองค์กรทุกขนาดมานานกว่า 45 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP B1 นี้ มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP B1 เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) และการบันทึกบัญชี (Accounting) SAP B1 เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเข้าด้วยกัน และฟังก์ชั่นใช้งานง่าย และสามารถช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP B1 ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ SAP B1 ยังสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ราคาไม่แพง ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านไว้ในองค์กรหลายท่านเพื่อดูแลระบบและบริษัท ISSP สามารถพัฒนาได้ทั้งOn Premise หรือ Private Cloud หรือ Public Cloud

Public Cloud

หรือที่เรียกว่า On Cloud จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องลงทุนในเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ไม่ต้องมีห้องเพื่อวางคอมพิวเตอร์และ เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟ ค่าแอร์ ขณะเดียวกันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ นอกจากนี้บริษัท ISSP ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องระบบ SAP B1 On Cloud ก็ทำการสำรองข้อมูล (ฺBackup data) ให้ทุกวันและมีเจ้าหน้าที่ดููแลตลอด 24 ชั่วโมง (24×7) ซึ่งถ้าท่านมีปัญหาก็สามารถเรียกได้ตลอดเวลา

SAP Business One (Financial Package) on Cloud

คุณสมบัติพิเศษของระบบ Mini-SAP Business One (Financial Package) on Cloud

ระบบบัญชีงานพื้นฐานบัญชีที่ได้เตรียมไว้

 • ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ (Administration)
 • ระบบการจัดการ ลูกหนี้ /  เจ้าหนี้  (Business Partner)
 • ระบบการจัดการด้านบัญชีและการเงิน (Accouting)
 • ระบบการจัดการรับชำระเงิน และจ่ายเงินให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Banking)

ทำการติดตั้งค่าต่างๆ (Setup/Configuration) ที่จำเป็นไว้ให้เรียบร้อย และ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

 • ผังบัญชี (Chart of Account)
 • ธนาคาร และบัญชีของแต่ละธนาคาร
 • บัญชีที่เกี่ยวกับ Cash Flows
 • สกุลของเงินที่ใช้ (Thai Baht), อัตราภาษีซื้อ และ ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
 • เงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Payment) สามารถเพิ่มเติมได้
 • ชื่อบริษัท/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • การซื้อและการขาย ลงบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อะไร/อย่างไร
 • ระบบคลังสินค้าได้หลายคลังสินค้า (Warehouse) คลังสินค้าของดี สินค้าเสีย ถ้าต้องการเพิ่มเติมก็สามารถทำได้
 • ระบบการคำนวณสินค้าต้นทุน (FIFO) และสินค้าคงเหลือสิ้นงวด (Perpetual) ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถทำได้

คุณสมบัติของ SAP Business One หรือ SAP B1

สามารถใช้งานในฟังชั่นต่างๆ ของระบบบัญชีและการเงินได้ ทุกฟังชั่น เช่น

 • บันทึกรายการที่เกิดขึ้นแต่ละวัน (Journal Entry)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนแล้วนำมาโพสต์ทีหลัง (Journal Voucher)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนเป็นเปอร์เซนต์ แล้วนำมาโพสต์ทีหลัง(Posting Template)
 • บันทึกเก็บไว้ก่อนแล้วนำมาโพสต์ทีหลังตามวันที่กำหนด (Recurring Posting)
 • การปิดบัญชี สิ้นงวด (เดือน/ไตรมาส/ปี)
 • การรับและจ่ายเงิน เป็นเงินสด เช็ค การบันทึกรายละเอียดของธนาคาร
 • สามารถบันทึกบัญชี ใช้วันที่ย้อนหล้งได้ (ข้ามเดือน) เช่น วันที่บันทึกบัญชีหรือ วันที่ของเอกสาร แต่ต้องให้ ผู้มีสิทธิ์ (Administrator) ในการเปิดให้ทำได้เท่านั้น
 • การบันทึกบัญชี  ด้าน Debit และ Credit จะสมดุลกันเสมอเนื่องจาก ระบบจะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่สมดุลระบบจะไม่ยอมให้บันทึก
 • มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด ของ ระบบต่างๆ  (Sales, Purchasing, Inventory และ Financial Modules) ในลักษณะ on-line และ Realtime (Fully system integration)
 • มีคำสั่งสอบถามและขอความช่วยเหลือ (Query) ฝังอยู่ในระบบ ให้กับ users ใช้งานได้สะดวกมาก ในการที่จะดูข้อมูล ทำรายงานต่างๆเพิ่มเติมตามที่ต้องการ
 • รายงานต่างๆ สามารถ Download ลง Excel/PDF/Word ได้ และส่งรายงานหรือเอกสารทางเมล์ (Mail) ได้ด้วย
 • สามารถดูความสัมพันธ์ของเอกสาร (Document Relationship) ได้ และได้หลายมุมมอง เช่น หลังจากทำ Sales Order แล้ว ขณะนี้ เอกสารใบนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว ออก Invoice หรือจ่ายเงินหรือยัง ,,,,, เป็นต้น
 • ระบบใช้โปรเกรม Crystal Report ในการทำรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ง่ายและใช้กันทั่วไป
 • นอกจากปิดบัญชีเร็วขึ้นแล้ว ยังสามารถปิดบัญชี ประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี กี่ครั้งก็ได้
 • รายงานฐานะการเงิน (ภาษาไทย)
  – งบดุล (Balance Sheet report)
  – งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss report)
  – งบทดลอง (Trial Balance report)
 • รายงานที่ต้องนำส่งกรมสรรพกร (ภาษาไทย)
  – รายงานภาษีขาย
  – รายงานภาษีซื้อ
  – รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3, 53)
  – หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถ้าต้องการขยาย ไปใช้ระบบอื่นๆ (Modules) อย่างเต็มรูปแบบก็สามารถ ขยายได้ง่ายมาก เนื่องจากได้ทำระบบรองรับไว้แล้ว

 • ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Opportinuty)
 • ระบบการจัดการด้านการเงิน(Costing, Budget and Fixed Asset)
 • ระบบการจัดการการขายและการส่งสินค้า(Selling & Account Receivable)
 • ระบบการจัดการซื้อ และการรับสินค้า(Purchasing & Account Payable)
 • ระบบการจัดการวางแผน และการผลิต(MRP and Production)
 • ระบบการจัดการต้นทุนโครงการ(Project Management)
 • ระบบการจัดการให้บริการสินค้าหลังจากการขาย(Servicing)

ระบบ SAB B1 on Cloud (Financial Package) เหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้าง

 • ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลางทั่วๆ ไปที่ต้องการเริ่มต้นด้านระบบบัญชีและการเงินก่อน และจะขยายไปทำระบบอื่นๆ ภายหลังเมื่อเวลาเหมาะสม
 • ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ หรือ Start Up, New Business ที่ต้องการจะเริ่มต้นจากการทำบัญชีหลังจากการขายสินค้า
 • ต้องการระบบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เริ่มต้นที่ 3 Licenses ราคาถูกและชำระค่า License เป็นรายเดือน

ข้อดีของ SAP B1 on Cloud ที่ บริษัท ISSP นำเสนอคืออะไร

 • บริษัท ISSP เป็น Cloud Service rovider รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์กับบริษัท SAP ประเทศไทยให้บริการ SAP B1 on Cloud เป็นรายเดียวในขณะนี้
 • มีระบบ Data Center ที่ได้มาตรฐานให้บริการมายาวนาน (ประมาณ 15 ปี) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง, ระดับของ SLA 99.90% ซึ่งเป็นมาตรฐานในการให้บริการ Cloud ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • มีระบบสำรองข้อมูล ภายในและนอกสถานที่ (Off-site) และระบบ Network ที่เชื่อมต่อกัน 3 แห่ง (CAT, TOT, Interlink) ในการทำงาน
 • มีทีมงานที่แข็งแกร่งในเรื่องของ ระบบงาน และ การบริหารและการจัดการ