RDX Platfrom (Revenue Document Exchange)

โซลูชั่นที่จะนำคุณไปสู่ระบบงานที่ รวดเร็วกว่า ปลอดภัยกว่า ประหยัดกว่า และถูกต้องมากกว่า
One Platform for All Company

อะไรคือ RDX Platform? เป็น Platform เพื่อเชื่อมต่อระบบ E-Tax Invoice อย่างเป็นทางการและมีมาตรฐาน โดย E-Custom Service ร่วมกับ ISSP บริการจัดทำและรับส่งข้อมูลฯ ตามระเบียบกรมสรรพากร พ.ศ. 2560 มั่นคง ปลอดภัยเชื่อถือได้ เพราะเอกสารผ่านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) พร้อมการเก็บรักษาข้อมูลให้ครบจบในที่เดียว

ผู้ประกอบการจะได้อะไรจากการใช้บริการ RDX Platform

เชื่อมต่อได้กับทุกระบบบัญชี ทั้งแบบระบบ ERP ระบบบัญชีทั่วไป และระบบบัญชีที่ผู้ประกอบการเขียนขึ้นเอง

 

รูปแบบการให้บริการ

On Cloud Service(SaaS) Package Hybrid Service Package Host-to-Host Service Package

 

ระเบียบสรรพากร

ตามระเบียบของกรมสรรพากร ว่าด้วยเรื่องของการจัดทำส่งมอบ และการเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันระบบการชำระเงินของประเทศให้เข้าสู่ระบบการชำระ National e-Payment ถือเป็นกลไกสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชนของประเทศไทย

 

กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดการ และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (E-TAX INVOICE & RECEIPT)
เป็นระบบที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้น ได้ปรับปรุงรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้งานได้จริง

 

ผู้ประกอบการแนะนำควรส่งเอกสารเหล่านี้ และรวมถึงเก็บรักษา
เอกสารที่ต้องนำส่งสรรพากรผ่านระบบ E-Tax invoice/receipt

1. ใบแจ้งหนี้(Invoice)
2. ใบรับ(Receipt)
3. ใบกำกับภาษี(Tax invoice)
4. ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้(Debit / Credit Note)
5. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ(Abbreviated Tax Invoice)
6. ใบแจ้งยกเลิก(Cancellation Note)

 

ขั้นตอนการจัดทำและนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากร

 

ประโยชน์ของการยื่นเอกสารผ่านระบบฯ

1. ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการดำเนินงาน
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
3. สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศ ภายในองค์กรได้ทันที
4. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
5. สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
(อ้างอิงข้อมูลจากกรมสรรพากร)

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ www.e-taxinvoice.com

ติดต่อ info@e-taxinvoice.com