เราเป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้นำส่งข้อมูลแทน
ผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) ด้วยระบบการรับส่งข้อมูอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Web upload ที่เชื่อมโยงกับระบบของกรมสรรพากร ด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กรมสรรพากรกำหนด

Flow Web Upload

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ ระบบ RDX Platform