Sophos Central 

Sophos Central  Sophos Central เป็น Console สำหรับบริหารจัดการแพลทฟอร์มของ Sophos ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Network Security หรือ Endpoint ผ่านทางระบบ Cloud แบบรวมศูนย์ โดยแบ่งฟีเจอร์ออกเป็น 3 รายการสำหรับผู้ดูแลระบบในองค์กร พาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยดูแลระบบ และผู้ใช้ทั่วไป ●  Sophos Central – Admin : หรือที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ในชื่อ Sophos Cloud ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของ Sophos ทั้งหมดได้ภายใน Console เดียว ไม่ว่าจะเป็น Endpoint, Server, Firewall, Mobile, Encryption, Email หรือ Web รวมไปถึงทำหน้าที่เป็น Wireless Controller สำหรับควบคุมระบบ Wi-Fi ได้อีกด้วย ●  Sophos Central – Partner: Console สำหรับให้พาร์ทเนอร์บริหารจัดการ…