Implementation Specialist

Implementation Specialist 1 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้าน System Integration 1-2 ปี มีความสามารถในการวางแผนงาน, ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับงาน มีประสบการณ์ด้าน E Payment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Developer

Developer 3 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม เช่น C , C#, .Net, php, reporting service อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ด้าน SQL Database และ Web Service มีประสบการณ์ด้าน E Payment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Application Support

Application Support 3 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม เช่น C , C#, .Net, php, reporting service อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ด้าน SQL Database มีประสบการณ์ด้าน E Payment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Business Analyst

Business Analyst 4 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี ,บริหาร, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชี-การเงิน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Tester

Tester 3 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี, บริหาร, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ หรือ มีประสบการด้านทดสอบ application software สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Account

พนักงานบัญชีและการเงิน 2 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม ชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี หรือการเงิน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สวัสดิการ ประกันสุขภาพ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ รับสมัครงานผ่านทาง E-mail augchara@isp-thailand.com narumol@isp-thailand.com ข้อมูลติดต่อ คุณอัจฉรา โทร 02-033-0999 ต่อ 9843 คุณนฤมล โทร 02-033-0999 ต่อ 9841

Senior Sales Corporate Marketing Unit

Senior Sales – Corporate Marketing Unit 2 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration or related fields. Experience in field sales or marketing at least 3 year is advantage Self-motivated and reliable Proactive and assertive with good relationship building Able to work under pressure with very good skills in presentation, negotiation, communication and analytical still Computer literate…

Sales – Corporate Marketing

Sales – Corporate Marketing 2 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration or related fields. Experience in field sales or marketing at least 1 year is advantage Fresh graduates are welcome for this position Self-motivated and reliable Proactive and assertive with good relationship building Able to work under pressure with very good skills in presentation,…

Technical support

Technical support 1 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม Male/Female,  อายุระหว่าง  21-25  ปี จบปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เอนจิเนียริ่ง หรือ เทียบเท่า ชอบงานด้าน Technical และยินดีที่จะทำงานหนัก มีความรู้เรื่อง MS Server, MS SQL, MS Office, VM ware หรือ Tools อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หน้าที่ ดูแลระบบ Network และ Servers ทดสอบงานที่เกียวกับ Technical ตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด ตรวจสอบระบบของแต่ละวัน และรายงานให้หัวหน้างาน แนะนำ/เสนอ ข้อดีต่างๆ หรือ พัฒนาให้ห้วหน้างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยงของภายในองค์กร และนอกองค์กร จัดทำรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับขั้น เงินเดือน Open…

Sales Executive

Sales Executive 2 อัตรา คุณสมบัติเพิ่มเติม Male/Female,  อายุระหว่าง  27-35  ปี จบปริญญาตรี สาขาอะไรก็ได้ มีประสบการณ์ในการขาย สินค้าและบริการ มาอย่างน้อย 3 ปี  ขึ้นไป มีอุปนิสัย ชอบการบริการ สนใจลูกค้า และยินดีที่จะทำงานหนัก มีความชำนาญในการสื่อสาร (Communication) และการนำเสนอสินค้าต่างๆ (presentation) ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายระบบ ERP หรือความรู้เรื่องระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ ขาย โดยไปพบลูกค้าใหม่/เก่า (Prospect/Existing), ประชุมกับลูกค้า ให้บริการลูกค้า ในเรื่องของ สินค้า/บริการ ติดตามงานต่างๆ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์การ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ติดตามความก้าวหน้าของงาน นำเสนอหลักการ และขั้นตอนต่างๆ ให้กับลูกค้า 5) จัดทำรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับขั้น เงินเดือน Open for discussion and…